Felvilágosodás

..Valami lényeges változás, az előzőtől való teljes eltérés folyamata indult meg tehát, olyan fordulópont, nagy változás, aminőt a reneszánsz jelentett a gótika után, és amilyet talán csak a 20. század művészete képvisel az előző századhoz képest. Ez a korszak teljesen új társadalmi helyzetet, szellemi közérzetet és látásmódot jelent. Megváltozik az életforma : a polgárság érvényesülésével, helyfoglalásával, illetve e törekvések fokozatos előkészítésével ugyanis mindjobban együtt jár annak a társadalmi rendnek a felszámolása, amelyet általános megjelöléssel feudalizmusnak nevezünk. Nemcsak az emberi jogok kiszélesedéséről, a születési előjogok háttérbe szorításáról, a világi-városi élet túlsúlyáról beszélhetünk, hanem a teljesen megváltozott szellemről, amely általában a felvilágosodás áramlatainak köszönhető. E gazdag és sokágú mozgalomnak fő vívmányai közé tartozik a szellem szabadságának, minden irányú kibontakoztatásának előmozdítása, a tudásba vetett hit terjedése, szemben a korábban uralkodó, túlvilágba vetett hittel, valamint a természet megismerésére irányuló törekvés, szemben a természet erőitől való szinte babonás félelemmel... Noha ezek a jellegzetességek Európa minden országában megfigyelhető jegyek, természetesen nem azonos időben és nem is azonos módon és mértékben jelentkeznek...

>>Tovább a forrásra: a verslista.hu oldalra


A "felvilágosodás": eszmetörténeti fogalom, nem korstílus. Fogalmaink jelölhetnek történelmi-társadalomtörténeti korszakokat (pl. középkor, feudalizmus), művelődéstörténeti-eszmetörténeti-filozófiatörténeti korszakokat (pl. reneszánsz, humanizmus, felvilágosodás), illetve szólhatnak az egyes művészeti ágak együttes vagy egyedi stílusirányzatairól (pl. gótika, barokk, klasszicizmus). A felvilágosodás eszmetörténeti-művelődéstörténeti korszak. Két filozófiai (filozófiatörténeti) irányzat, eszmerendszer alapozza meg (és előzi meg időben): a racionalizmus és az empirizmus. A korszakot (a XVIII. századot) két nagy, egymást kiegészítő és egymással több ponton vitázó eszme hatja át: a rációra épülő és az érzelmeken alapuló gondolkodás. Részben az előző stílustörténeti korszak (barokk) folytatásaként, részben a kor eszméiből következően a felvilágosodás legfontosabb stílusirányzatai a rokokó, a klasszicizmus és a szentimentalizmus.

Itt következik Dia interaktív posztere a rokokóról: